Hotel Inturprag***

Lisabonska 606/10, 190 00 Praha 9

email: rezervace@hotelinturprag.com

marketing@hotelinturprag.com

info@hotelinturprag.com

recepce:  (+420) 608 555 082